Pravilnik komentarisanja

Komentari na portalu TeleSrbija su moderisani, i moraju se pridržavati ovog Pravilnika komentarisanja kako bi bili objavljeni.

Svi komentari će biti pregledani pre nego što mogu biti objavljeni.

Sledeće vrste komentara mogu biti obrisane ili izmenjene, u diskreciji Vlasnika portala:

  • Komentari za koje vlasnik portala smatra da su: spam, isključivo promotivne prirode ili linkovi ka nerelevantnom sadržaju ili sadržaju kojeg vlasnik smatra nepoželjnim;
  • Komentari koji uključuju vulgarne reči ili sadrže uvrede ili nepristojne izraze;
  • Komentari koji sadrže izraze ili koncepte koji se mogu smatrati uvredljivim ili nepristojnim, uključujući, ali ne ograničavajući se na: uvredljive, preteće, pornografske, obmanjujuće, nepoštene ili klevetničke sadržaje;
  • Komentari koji napadaju ili uznemiravaju pojedinca, bilo da je nepovezana osoba, vlasnik portala, urednik, novinar, ili drugi komentator;
  • Anonimni komentari će biti obrisani. Ovaj portal prihvata samo komentare od korisnika koji se identifikuju;

Vlasnik ovog portala zadržava pravo da izmeni ili izbriše neke ili sve komentare poslate na ovaj portal bez obaveštenja.

Ovaj pravilnik komentarisanja je podložan promeni u bilo kom trenutku. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa pravilnikom komentarisanja, slobodno nas kontaktirajte putem kontakt stranice.