Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

Vaš pristup, kao i korišćenje web sajta "TeleSrbija" (dostupan na web adresi https://telesrbija.rs/, u daljem tekstu: "mi", "Sajt", "TeleSrbija"), čiji je vlasnik UDRUŽENJE KORISNIKA TELEKOMUNIKACIJA KLENOVNIK (Adresa sedišta: Božidara Dimitrijevića 6, Klenovnik, 12208 Kostolac; PIB: 113236668, MB: 28347251; TR: 265-6310310004763-62) (u daljem tekstu "Vlasnik") podleže dole navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem Sajta, prihvatate, bez ograničenja, dole navedene uslove korišćenja.

Ukoliko ne prihvatate dole navedene uslove bez ograničenja, molimo vas da napustite Sajt.

2. Vlasništvo nad sadržajem

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audiovizuelni materijal i ostali materijal na Sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), su autorsko pravo i vlasništvo Vlasnika ili su na Sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Sadržaj na Sajtu je objavljen za ličnu upotrebu od strane Korisnika. Bilo kakva druga upotreba Sadržaja, koja nije za ličnu upotrebu, a posebno u komercijalne svrhe, bez pisane dozvole Vlasnika je strogo zabranjeno. Nije dozvoljeno umnožavati, javno prikazivati, prodavati / naplaćivati pristup ili licencirati Sadržaj ili njegove delove, bez prethodne pisane dozvole Vlasnika.

Vlasnik štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

3. Vaša upotreba Sajta

Materijal na Sajtu može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Do promena na Sajtu može doći periodično, u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja. Vlasnik se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na Sajtu. Takođe, Vlasnik ne garantuje da će Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je Sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom Sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste.

4. Odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Vlasnik nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu nastalu iz korišćenja ili onu koja je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta ili njegovog Sadržaja.

5. Linkovi ka Internet sajtovima trećih lica

Sajt može sadržati linkove drugih sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Vlasnik. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Vlasnik ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Vlasnik ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim sajtovima preko linka na našem Sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Vlasnika.

6. Pravo na korišćenje informacija dobijenih od korisnika

Sve informacije koje Vlasnik dobije od korisnika Sajta (uključujući ali ne ograničeno na: lične podatke, komentare, ideje, pitanja, i druge vrste podataka) ne smatraju se poverljivim informacijama, osim kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom. Vlasnik može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima, u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev imperativnih zakonskih ograničenja.

7. Softver dostupan na Sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa Sajta, uključujući i programski kôd koji je sastavni deo Sajta i implicitno se preuzima na uređaj korisnika i izvršava prilikom posećivanja Sajta (u daljem tekstu "Softver"), pripadaju Vlasniku. Vaša upotreba Softvera podleže uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. Vlasnik ne prihvata odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte preuzimati, instalirati, izvršavati niti koristiti Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Nemojte posećivati Sajt ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima. Kada preuzimate ili izvršavate Softver sa Sajta, to činite na sopstveni rizik.

8. Autorizacija pristupa

Sadržaj na Sajtu namenjen je isključivo za svrhu čitanja od strane stvarne osobe. Automatski pristup sadržaju Sajta, ili bilo koje druge vrste automatskog ili neautorizovanog odnosno nepoželjnog pristupa, spadaju pod nedozvoljene vrste pristupa. Nedozvoljen pristup je zabranjen tehničkih metodama zabrane. Automatsko prikupljanje sadržaja Sajta je zabranjeno. Pristup sadržajima je dozvoljen isključivo u ime dobre namere posetioca, i može biti ukinut u bilo kom trenutku, bez obaveštenja, bez mogućnosti žalbe. Vlasnik zadržava prava da ograniči pristup bilo kom delu Sajta ili u celosti, iz bilo kog razloga ili bez razloga, u bilo kom trenutku, na ograničeno ili neograničeno vreme, u svojoj diskreciji. Vlasnik takođe zadržava pravo da agentima koji nedozvoljeno pristupaju Sajtu servira nekompletne ili pogrešne sadržaje, ili na bilo koji drugi način modifikuje sadržaj Sajta, u svrhe odvraćanja od automatskog ili drugog nepoželjno pristupa, a posebno u komercijalne svrhe, uključujući ali ne ograničeno na: svrhe prikupljanja, skladištenja, obrađivanja, indeksiranja, kompajliranja, umnožavanja, distribuiranja, itd.

9. Politika privatnosti

TeleSrbija poštuje privatnost svih korisnika Sajta i štiti lične podatke korisnika. Molimo vas da pažljivo pročitate i Politiku privatnosti kako biste se informisali o tome koje podatke sakupljamo i obrađujemo, osnove obrade prikupljenih podataka, kao i na koji način štitimo podatke koje nam pružate.

10. Izmene sadržaja i Uslova na Sajtu

Vlasnik zadržava pravo da izmeni ili povuče bilo koji deo ili ceo Sajt u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Kako je tehnički neizvodljivo obavestiti korisnika o izmeni Uslova korišćenja ili drugih dokumenata (uključujući i Politiku privatnosti Sajta i partnerskih mreža), Korisnik će automatski biti obavezan novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, usled čega je poželjno da povremeno posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa aktuelnim uslovima korišćenjima.

11. Ostale odredbe

Merodavno pravo za ove Uslove korišćenja jeste srpsko pravo.

Korisnik i Vlasnik se obavezuju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno.

Ako sporazumno rešenje spora nije moguće, za njegovo rešavanje nadležan je sud u Požarevcu.


Datum poslednje promene: 25.02.2023. godine